www.archive-sk-2014.com » SK » A » AKMEHES

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o.
  Descriptive info: .. English.. | Slovensky.. Advokátska kancelária JUDr.. Matúš Meheš s.. r.. o.. O nás.. Právne služby.. Profil.. Spolupráca.. Kontakt.. r.. o.. bola založená v roku 2007.. Od roku 2008 začala vykonávať advokátsku prax za účelom efektívneho poskytovania komplexných právnych služieb pre svojich klientov.. Zabezpečuje právne poradenstvo obchodným spoločnostiam, malým a stredným a v súčasnosti aj nadnárodným obchodným spoločnostiam ako aj podnikateľom v súvislosti s ich obchodnou činnosťou.. Taktiež zastupuje záujmy fyzických osôb v bežných životných situáciách podľa ich individuálnych požiadaviek a potrieb na vysoko odbornej úrovni.. poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach právneho poriadku SR..  ...   pozemkového a stavebného práva,.. pracovného práva,.. finančného, daňového a bankového práva,.. správneho práva,.. trestného práva.. Vyniká v oblasti masívneho vymáhania pohľadávok, ktorých súčasťou je aj zastupovanie klientov v prípade súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pod.. V danej oblasti poskytuje komplexné právne poradenstvo s efektívnym časovým harmonogramom vymáhania prevzatých pohľadávok.. spolupracuje aj s notárskymi, exekútorskými úradmi, znalcami a inými inštitúciami za účelom zabezpečenia promptného a kompletného právneho servisu pre svojich klientov.. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.. , odd.. Sro, vložka č.. 49658/B.. Copyright 2012-2013 Advokátska kancelária JUDr..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o.
  Descriptive info: English |.. Slovensky.. About us.. Legal Services.. Profile.. Cooperation.. Contact.. JUDr.. Matúš Meheš Law Office, Ltd.. was found in 2007.. Ever since 2008, the Law Office has been providing effective and complete legal services for its clients.. The Law Office provides legal counseling to companies, small and middle-sized businesses as well as to international companies and entrepreneurs in respect of their business activities.. The Law Office also represents a number of natural persons and provides them with legal counseling according to their individual requests and needs in highly professional manner.. provides legal services in all areas of Slovak law.. The Law Office specializes particularly  ...   Law.. Labour Law.. Finance Law, Tax Law and Banking Law.. Administrative Law.. Criminal Law.. The Law Office is particularly effective in the field of collecting claims of large amounts, and also represents its clients in court hearings, out-of-court settlements, distrainments, etc.. Complex legal services are provided to clients while following an effective timetable of collecting claims.. In order to provide an effective, complex, and timely legal service to its clients, JUDr.. cooperates with a number of offices of notaries public, distrainors, experts and other relevant agencies and offices.. Registration: Commercial Register of the District Court Bratislava I, section No.. : Sro, file No.. : 49658/B..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: Právne služby:.. obchodné právo.. právo obchodných spoločností.. konkurzné právo.. občianske právo.. rodinné právo.. právo duševného vlastníctva.. nehnuteľnosti, pozemkové a stavebné právo.. pracovné právo.. finančné, daňové a bankové právo.. správne právo.. trestné právo.. A ďalšie právne a poradenské služby na základe požiadaviek klienta.. Obchodné právo:.. vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie a iných listín v oblasti obchodného práva.. vypracovanie právnych analýz.. zastupovanie v súdnych konaniach vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov, vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v exekučnom konaní.. mimosúdne riešenie obchodných sporov.. vymáhanie splatných pohľadávok v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní.. zápočty a postúpenia pohľadávok.. podávanie návrhov na výkon rozhodnutia.. právne rozbory, poradenstvo a konzultácie.. sledovanie zmien príslušných zákonov a z nich vyplývajúcich povinností pre klientov.. poskytovanie komplexného právneho servisu developerom pri uskutočňovaní ich projektov.. Právo obchodných spoločností:.. zakladanie podnikateľských subjektov, ako aj ich organizačných zložiek.. príprava valných zhromaždení, vnútorných dokumentov spoločností, zabezpečenie zápisu zmien údajov zapísaných v obchodnom registri a živnostenskom registri (zmeny sídla, spoločníkov štatutárnych orgánov, doplnenie činnosti - predmetu podnikania, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania a iné zmeny v obchodných spoločnostiach).. zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností, fúzie a akvizície spoločností.. likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek.. obstaranie povolení na predmety podnikania.. právna pomoc pri kúpe a predaji podnikov a ich častí, pri predaji jednotlivých aktív, prevode obchodných podielov či akcií a s tým spojené vypracovanie zmluvnej dokumentácie, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi a Centrálnym depozitárom cenných papierov.. Konkurzné právo:.. vypracovanie a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu.. prihlasovanie pohľadávok do konkurzu.. zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní.. reštrukturalizácie podnikov.. Občianske právo:.. vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie a iných listín o právnych úkonoch podľa občianskoprávnych predpisov.. vyhotovenie zmlúv, pripomienkovanie ich návrhov, vypracovanie právnych analýz.. uplatňovanie  ...   vyplývajúcich z tvorivej duševnej činnosti.. zastupovanie klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.. právne služby pri registrácii ochranných známok a patentov.. Nehnuteľnosti, pozemkové a stavebné právo:.. kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností.. právne poradenstvo pri posudzovaní možných rizík súvisiacich s prevodom, prenájmom alebo výstavbou nehnuteľností, zriaďovaním záložných práv a vecných bremien.. príprava a pripomienkovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností.. zastupovanie pred katastrálnym úradom, zápis práv k nehnuteľnostiam.. vypracovanie právnych rozborov vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.. právna pomoc pri riešení susedských vzťahov.. zastupovanie v pozemkovoprávnych sporoch.. poradenstvo v územnom a stavebnom konaní.. Pracovné právo:.. poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom.. vypracovanie a posudzovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa, resp.. zamestnanca a iných listín o pracovnoprávnych úkonoch.. poradenstvo pri jednotlivých formách skončenia pracovného pomeru.. zastupovanie v konaní pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z pracovnoprávnych sporov.. uplatňovanie nárokov na náhradu škody.. zabezpečenie komplexnej pracovnoprávnej agendy podnikateľov.. Finančné, daňové a bankové právo:.. vypracovanie a posudzovanie úverovej dokumentácie, zabezpečovacej dokumentácie.. poskytovanie právnych služieb v oblasti daní, poplatkov a iných platieb orgánom verejnej správy.. vypracovanie vybraných podaní.. zastupovanie v daňovom konaní pred daňovými a colnými úradmi.. právne poradenstvo v súvislosti s výkonom zabezpečovacích práv.. Správne právo:.. zastupovanie v správnom konaní.. zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, colnom konaní, živnostenskom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.. vypracovanie a podávanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov.. Trestné právo:.. vypracovanie a podanie trestných oznámení.. vypracovanie všetkých písomných podaní, sťažností, návrhov, opravných prostriedkov.. zastupovanie poškodených v súvislosti s náhradou škody v trestnom konaní..

  Original link path: /pravne.php
  Open archive
 •  

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: Matúš Meheš (1980).. 2008 – zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod č.. 4591.. 2006 - získal titul JUDr.. zložením rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.. 2004 - absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.. Právna prax.. Od r.. 2008 – advokát, advokátska kancelária JUDr.. Matúš Meheš, s.. 2007 – 2004 – advokátsky koncipient, advokátska kancelária.. 2004 – 2000 – právny asistent, advokátska kancelária.. 2000 – 1998 – právny asistent, exekútorský úrad.. Jazykové znalosti.. anglický a nemecký jazyk.. Členstvo v profesijných združeniach:.. Slovenská advokátska komora.. Odborné zameranie:.. Fúzie a akvizície, občianske právo, obchodné právo, korporátne právo..

  Original link path: /profil.php
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: Našim klientom ponúkame komplexné riešenia.. Máme vybudovanú vlastnú personálnu štruktúru zabezpečujúcu potreby našich klientov, popri ktorej spolupracujeme aj s externými advokátskymi kanceláriami.. Taktiež spolupracujeme s notármi, exekútormi, audítormi, daňovými a finančnými poradcami, ako aj s rozsiahlou sieťou ďalších externých spolupracovníkov so zameraním na účtovnú, personálnu, stavebnú alebo realitnú oblasť, ale i v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnosti.. Našimi klientmi sú fyzické i právnické osoby, či už so slovenskou alebo zahraničnou majetkovou účasťou, pôsobiace vo finančnom sektore, IT sektore, stavebníctve, nábytkárskom priemysle, výrobe sanitárnej techniky, reklame, developerských projektoch, poľnohospodárstve a taktiež zaoberajúce sa poskytovaním služieb a energetiky..

  Original link path: /spolupraca.php
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: adresa:.. Nevädzova 6C (polyfunkčný objekt RETRO).. 821 01 Bratislava.. Slovenská republika.. telefón:.. +421-2-45 69 37 03.. e-mail:.. office akmehes.. sk.. Fakturačné údaje.. IČO:.. 36 855 430.. IČ DPH:.. SK 20 22 50 68 49.. č.. účtu:.. 262 720 40 14 / 1100.. bankové spojenie:.. Tatra Banka a.. s.. IBAN:.. SK74 1100 0000 0026 2720 4014.. BIC (SWIFT):.. TATRSKBX..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: LEGAL SERVICES:.. and others legal services based on specific requirements of clients.. COMMERCIAL LAW:.. drafting and advising all types of contracts and other documents in the area of commercial law.. elaboration of legal analysis.. legal representation within court and executory proceedings following on from business relationships.. out-of-court settlements of business disputes.. enforcement of payable claims in extra-judicial, judicial and executory proceedings.. ringing up and cession of debts.. filing motions for execution proceedings to be ordered.. providing legal counseling and solutions to various specific legal issues.. following up on changes in legislation and consequent obligations arising thereof for clients.. providing complete legal service to developers and real estate investors in realization of their projects.. CORPORATE LAW:.. establishing of all kinds of business companies and their organizational parts.. preparation of plenary sessions, other internal documents of companies, ensuring registration of changes in information registered in the Business Register (changes of registered seat, partners, statutory bodies, trading activities, transfers of ownership interests in business companies, increasing and decreasing of basic capital and other changes relating to business companies).. mergers, acquisitions, fusions and divesting of business companies.. liquidation of business companies and their organizational parts.. acquirement of licenses for business activities.. providing relevant legal advice in matters of purchase of business companies and their parts, transfer of ownership interests in business companies including preparation of complete legal documentation, representation at the Registrar Court, the Trade Licensing Office or the Central Securities Depository.. BANKRUPTCY LAW:.. filing motions for bankruptcy proceedings to be ordered.. registration of claims in bankruptcy proceedings.. representation of creditors in bankruptcy proceedings.. restructuring of business companies.. CIVIL LAW:.. drafting and advising all types of contracts and other documents in the area of civil law.. writing, reviewing and amending of contracts and their drafts, elaboration of legal analysis.. representation of client interests in front of courts in all types of proceedings according to the Civil Procedure Act.. settlement of ownership disputes.. settlement of divided co-ownership.. recovery of compensation of damage and unjustified enrichment.. representation of clients in inheritance proceedings..  ...   estates.. legal advice concerning risks relating to transfer, lease or building of real estates, establishing pledge and real burden.. drafting and reviewing of contracts on transfers of real estates.. representation in land registry and cadastre proceedings, registration of rights related to real estates.. elaboration of legal analysis on ownership rights to real estate.. legal service in settlement of neighbourhood disputes.. representation in real estate cases.. providing legal advice in land and building proceedings.. LABOUR LAW:.. providing legal consultancy services in the area of employment law.. drafting and advising of employment contracts, agreements of termination of employment, employer’s or employee’s resignations and other legal actions according to Act No.. 311/2001 Coll.. the Labour Code as amended.. legal advice in the area of all types of termination of employment.. representation in proceedings before court and other authorities relating to labour-law disputes.. filing claims for compensation of damage.. providing complex legal assistance to employers in the field of labour agenda.. FINANCE LAW, TAX LAW AND BANKING LAW:.. elaboration and advising of loan documentation and guarantee documentation.. providing legal assistance to clients in the area of taxes, payments and other fees paid to the state authorities.. drawing up specific claims and pleas.. representation in tax proceedings, according to Act No.. 511/1992 Coll.. concerning the administration of taxes and tariffs and the changes in the system to the Territorial Financial Authorities, and before the Tax and Custom Authorities.. legal counseling in the area of enforcement of guarantee rights.. ADMINISTRATIVE LAW:.. drawing up of specific pleas.. representation in administrative proceedings, according to Act No.. 71/1967 Coll.. , concerning administration proceedings (Administrative Procedure Code).. representation in separate proceedings, mainly cadastral, building, misdemeanour proceedings, trade proceedings, and other proceedings before the State Administration and Territorial Autonomy Authorities.. legal actions to view the lawfulness of decisions made by the Administration Authorities, amendatory means against the decisions made by the Administration Authorities.. CRIMINAL LAW:.. formulation and submission of complaints.. formulation of all written submissions, complaints, motions and amendatory tools.. representation of the injured party in criminal proceedings..

  Original link path: /en/pravne.php
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: Attorney Profile of JUDr.. Matúš Meheš.. EDUCATION.. 2008 – registered as an attorney by the Slovak Chamber of Advocates under number 4591.. 2006 – title Doctor of Law (JUDr.. ) was granted at Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik Univerzity in Košice.. 2004 – graduated from Commenius Univerzity in  ...   JUDr.. Matúš Meheš Ltd.. Law Office.. 2007-2004 – Articled Clerk – Law Office.. 2004-2000 – Law Assistant - Law Office.. 2000-1998 – Law Assistant - Execution Office.. LANGUAGE SKILLS.. English, German.. MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS.. The Slovak Chamber of Advocates.. PROFESSIONAL ORIENTATION.. Mergers and Acquisitions, Civil Law, Commercial Law, Corporate Law..

  Original link path: /en/profil.php
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: Our Law Office offers complex solutions to our clients.. We have built our own personnel structure covering all needs of our clients while simultaneously co-operating with other law offices.. Our Law Office also co-operates with public notaries, executors, auditors, tax and financial advisors, as well as with a large network of  ...   or real estate, as well as on the field of international relations and security.. Among our clients belong natural and legal persons with either Slovak or foreign equity with business activities in the area of finance, IT, construction, furniture industry, production of sanitary appliances, advertising, development, agriculture, energy and other services..

  Original link path: /en/spolupraca.php
  Open archive

 • Title: Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
  Descriptive info: address:.. Slovakia.. phone:.. Billing information.. tax No.. :.. VAT No.. account No.. bank:.. registration:.. Commercial Register of the District Court Bratislava I, section No..

  Original link path: /en/kontakt.php
  Open archive •  


  Archived pages: 10