www.archive-sk-2014.com » SK » B » BUROCI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2014-10.

 • Title: JUDr. Ján Buroci, Advokát Spišská Nová Ves
  Descriptive info: .. JUDr.. Ján Buroci advokát.. Slovensky.. |.. English.. Kto som.. Čo poskytujem.. O advokácii.. Odmena advokáta.. Oznamy.. Kontakt.. Právne služby a.. poradenstvo.. Zaujímavé.. novinky.. S účinnosťou od 1.. 7.. 2010 má súd možnosť pri rozhodovaní o rozvode manželstva zveriť dieťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov.. novela zákona.. Opätovne bola MS SR novelizovaná vyhláška o odmeňovaní advokátov, ktorou bol zmenený spôsob výpočtu odmeny pre jednotlivé skupiny služieb právnej pomoci.. novela vyhlášky.. Vitajte na webových stránkach.. advokátskej kancelárie!.. V zmysle zákona o advokácii (.. zákon č.. 586/2003 Z.. z.. ) som.. advokát.. a vykonávam toto slobodné povolanie, ktorého úlohou je naplnenie ústavného práva fyzických osôb na obhajobu a ochrana ostatných práv  ...   Nová Ves (SNV).. Advokátom je právnik - osoba, ktorá navyše spĺňa odborné a iné predpoklady a je zapísaná do zoznamu advokátov.. Slovenskej advokátskej komory.. Poskytujem právne služby a poradenstvo hlavne v nasledujúcich oblastiach:.. Zastupovanie klientov v občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych sporoch (napr.. vymáhanie pohľadávok) a v hospodárskych veciach.. Zastupovanie v rodinných veciach.. Obhajoba v trestnom konaní.. Zakladanie obchodných spoločností a iných foriem právnických osôb.. Spisovanie zmlúv a iných listín (napr.. o prevode nehnuteľností vrátene autorizácie zmlúv).. Poskytovanie rád a vypracovanie právnych rozborov.. ďalšie.. Copyright 2011 JUDr.. Ján Buroci -.. Google Analytics.. -.. Privacy policy.. Sitemap.. PDF Adobe Reader.. - Designed by.. Web Page Templates.. Home.. Design downloaded from.. free website templates..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: JUDr. Ján Buroci, Advocate Spišská Nová Ves
  Descriptive info: Ján Buroci advocate.. Who I am.. Services.. About advocacy.. lawyer's fee.. Announcements.. Contact.. Legal.. services.. Recent.. news.. With effect from 1.. 2010 the court has the opportunity to decide on divorce marriage to entrust a child to care for both parents.. amendment to the Act.. It was again amended by Decree of the Ministry of Justice on the remuneration of lawyers, which has changed the method of calculating remuneration of legal services.. Welcome to.. law office website.. In respect to the Advocacy Act (.. Act No.. 586/2003 Coll.. ) I am active as.. advocate.. This legal profession helps to exercise the individual´s constitutional right to defence and to protect  ...   governmental authorities and other entities, acting for and defending individuals in criminal proceedings, legal consultancy, writing instruments about legal acts, making legal analyses and administration of clients´ property.. Lawyers are people who meet the professional and other qualifications and are enrolled in the Bar -.. Slovak Bar Association.. I provide legal services primarily in the following areas:.. Representing clients in civil, employment and commerce related proceedings.. Representing clients in family legal cases.. Criminal proceeding defense.. Incorporation of companies and other forms of entities.. Drawing up contracts and other documents (eg.. the transfer of ownership of property including authorization).. Providing advice including legal analysis.. more.. Copyright © 2011 JUDr.. Lawyer's fee..

  Original link path: /english.html
  Open archive

 • Title: Čo ako advokát poskytujem
  Descriptive info: Čo.. poskytujem.. Ako.. poskytujem právne služby a poradenstvo v každom odvetví práva, svedomito hájim záujmy klienta a obhajujem ho pred súdmi a inými orgánmi, ktorým bola zverená právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb.. Tieto služby vykonávam vo svojom sídle - Spišská Nová Ves, po dohode prípadne i v sídle klienta.. Zastupujem klienta v trestných, občianskoprávnych, obchodnoprávnych, hospodárskych a rodinných veciach, a to na základe udeleného písomného plnomocenstva, ktoré ma  ...   rýchle vymáhanie pohľadávok, spisovanie zmlúv o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátene ich autorizácie, rýchle založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, spisovanie žalôb na ochranu vlastníckeho práva, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, obhajoba v trestných veciach obvineného a zastupovanie poškodeného alebo i právne poradenstvo poskytované svedkovi.. Kedže každý prípad je individuálny, neexistuje jednotné poradenstvo pre skupinu právnych problémov, a preto sa väščinou vyžaduje intenzívna komunikácia s klientom, ktorá je veľmi dôležitá.. Neváhajte ma kontaktovať..

  Original link path: /poskytujem.html
  Open archive
 •  

 • Title: Advokát o advokácii
  Descriptive info: O.. advokácii.. Advokát o advokácii.. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.. Advokátske povolanie je slobodné povolanie.. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.. Advokátov združuje stavovská komora -..  ...   právnych služieb sústavne a za odmenu len pokiaľ ide o stanovené výnimky v zmysle.. zákona o advokácii.. Advokát nie je len právnik a musí pred zápisom do zoznamu advokátov sĺňať najmä tieto predpoklady - je plne spôsobilý na právne úkony, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient, zložil advokátsku skúšku, je bezúhonný.. -..

  Original link path: /advokacii.html
  Open archive

 • Title: Odmena advokáta
  Descriptive info: Odmena.. advokáta.. Odmena je predovšetkým daná dohodou klienta a advokáta.. Túto je možné dohodnúť celkom voľne, či už ako hodinovú zmluvnú odmenu, podielovú odmenu alebo ako paušálnu odmenu za zastupovanie napríklad v súdnom konaní na prvom stupni.. Obdobne sa dohodne i v prípade vypracovania akejkoľvek zmluvy alebo inej listiny.. V prípade, že k dohodne nedôjde, odmena advokáta za poskytnuté poradenstvo alebo služby sa riadi vyhláškou.. Ministerstva spravodlivosti SR.. č.. 655/2004 Z.. o  ...   znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny.. V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výška odmeny závisí od zložitosti veci, a v prípade súdneho alebo iného konania od jeho dĺžky, s čím súvisí celkový počet úkonov právnej služby.. V prípade zastupovania dvoch a viac klientov v tej istej právnej veci sa odmena advokáta v zmysle horeuvedenej vyhlášky znižuje..

  Original link path: /odmena.html
  Open archive

 • Title: Billboard - oznamy advokáta
  Descriptive info: V tejto sekcii sú uverejňované oznamy ako napríklad plánovaná dočasná neprítomnosť na území Slovenskej republiky a podobne..

  Original link path: /oznamy.html
  Open archive

 • Title: Kontaktné údaje
  Descriptive info: Kontaktné údaje:.. Tel.. číslo:.. +421 907 256 818.. E-mail:.. buroci@gmail.. com.. Nájdete ma:.. Ján Buroci, advokát.. Chrapčiakova 667/7.. 052 01 Spišská Nová Ves..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Tieto webové stránky pou ívajú nástroj Google Analytics, slu bu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoloènos Google, Inc.. (Google).. Slu ba Google Analytics pou íva súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v poèítaèi, ktoré pomáhajú analyzova , ako pou ívatelia pou ívajú dané webové stránky.. Informácie generované súborom cookie o tom, ako pou ívate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a ulo ené spoloènos ou Google na serveroch v Spojených tátoch.. Spoloènos Google pou ije tieto informácie na zhodnotenie pou ívania webových stránok, na vytvorenie preh¾adov o aktivite na  ...   s pou ívaním Internetu.. Spoloènos Google mô e postúpi takéto informácie tretím stranám, ak to vy aduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoloènosti Google.. Spoloènos Google nepriradí va u adresu IP k iadnym iným údajom, ktoré uchováva.. Pou ívanie súborov cookie mô ete odmietnu vybratím príslu ného nastavenia prehliadaèa.. Upozoròujeme v ak, e ak to urobíte, nebudete môc úplne vyu íva funkènos týchto webových stránok.. Pou ívaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoloènos ou Google spôsobom a na úèely uvedené vy ie..

  Original link path: /google_analytics.txt
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: How we use your information This privacy notice tells you what to expect when the website collects personal information.. It applies to information we collect about: visitors to our websites complainants and other individuals in relation to a data protection or freedom of information complaint or enquiry people who use our services people who notify under the Data Protection Act job applicants and our current and former employees When someone visits www.. buroci.. sk we collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns.. We do this to find out things such as the number of visitors to the various parts of the site.. We collect this information in a way which does not identify anyone.. We do not make any attempt to find out the identities of those visiting either of our website (www.. sk).. We will not associate any data gathered from this site with any personally identifying information from any source.. If we do want to collect personally identifiable information through our website, we will be up front about this.. We will make it clear when we collect personal information and will explain what we intend to do with it.. Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit.. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.. Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings.. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.. allaboutcookies.. org.. To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.. google.. com/dlpage/gaoptout..  ...   under the Data Protection Act 1998.. If we do hold information about you we will: give you a description of it; tell you why we are holding it; tell you who it could be disclosed to; and let you have a copy of the information in an intelligible form.. To make a request for any personal information we may hold you need to put the request in writing.. If you agree, we will try to deal with your request informally, for example by providing you with the specific information you need over the telephone.. If we do hold information about you, you can ask us to correct any mistakes by.. Disclosure of personal information In many circumstances we will not disclose personal data without consent.. However when we investigate a complaint, for example, we will need to share personal information with the organisation concerned and with other relevant bodies.. Further information is available in our Information Charter about the factors we shall consider when deciding whether information should be disclosed.. You can also get further information on: agreements we have with other organisations for sharing information; circumstances where we can pass on personal data without consent for example, to prevent and detect crime and to produce anonymised statistics; our instructions to staff on how to collect, use and delete personal data; and how we check that the information we hold is accurate and up to date.. Links to other websites.. This privacy notice does not cover the links within this site linking to other websites.. We encourage you to read the privacy statements on the other websites you visit.. Changes to this privacy notice.. We keep our privacy notice under regular review.. This privacy notice was last updated on 13 February 2011..

  Original link path: /privacy.txt
  Open archive

 • Title: Mapa Stránok - Sitemap
  Descriptive info: Kto som - www.. sk/index.. html.. Čo poskytujem - www.. sk/co_poskytujem.. Kontakt - www.. sk/kontakt.. O advokácii - www.. sk/o_advokacii.. Odmena advokáta - www.. sk/odmena_advokata.. Oznamy - www.. sk/oznamy.. Who I am - www.. sk/index_en.. Services - www.. sk/co_poskytujem_en.. Contact - www.. sk/kontakt_en.. About advocacy - www.. sk/o_advokacii_en.. Lawyer's fee - www.. sk/odmena_advokata_en.. Announcements - www.. sk/oznamy_en..

  Original link path: /sitemap.html
  Open archive

 • Title: Legal services
  Descriptive info: Legal services.. I provide legal services in every area of law, conscientiously defend client's interests and defend them before the courts and other authorities who have been granted jurisdiction on the rights and obligations of individuals and legal entities.. These services are operated at its headquarters, in agreement possibly also in the client's premises.. In providing legal services I am not limited by location of my law office - Spišská Nová Ves.. I represent clients in criminal proceedings, civil, commercial and  ...   me to act on behalf of my clients.. As example to provided services is efficient debts requisition, drawing up agreements on the transfer of movable and immovable assets, establishing of limited liability company, writing actions to protect property rights, registration of claims to insolvency proceedings, defense in criminal proceedings, crime victim representation.. Since each case is individual, there is no uniform guidance for the group of legal problems, and therefore intensive communication with client is required.. Do not hesitate to.. contact.. me..

  Original link path: /services.html
  Open archive •  


  Archived pages: 15