www.archive-sk-2014.com » SK » J » JDPSLOVAKIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 14 . Archive date: 2014-10.

 • Title: JDP Slovakia - Splyňovacie elektrárne na kľúč
  Descriptive info: .. Kalkulačka spotreby.. dnes: 10.. 10.. 2014.. PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI.. Spoločnosť.. JDP Slovakia.. bola založená v roku 2010 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.. Predmetom podnikania je poskytovanie.. komplexných služieb v oblasti projektového managementu.. a inžinieringu so zameraním na energetické projekty z obnoviteľných zdrojov najmä splyňovacie elektrárne.. Od roku 2013 je výhradným ditribútorom Nemeckej spoločnosti.. STEROS GmbH.. pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko v oblasti pásových sušičiek.. Naša spoločnosť zabezpečuje  ...   KWe do 1 MWe.. Výstavba splyňovacích zariadení je realizovaná v spolupráci s našimi partnermi prostredníctvom dcérskej spoločnosti DGZ s.. r.. o.. Naše skúsenosti pochádzajú zo spolupráce s firmami pôsobiacimi v rôznych segmentoch trhu, pričom disponujeme odborníkmi z oblasti:.. ekonomiky.. elektroinžinierstva.. chémie a chemických technológií.. stavebníctva.. strojárstva a motorov.. O firme.. |.. Kontakty.. Webmail.. Privat zone.. 2010 - 2014 Designed by JDP Slovakia powered by PHP.. www.. jdpslovakia.. sk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia, s.r.o. - Gasification power plants on turnkey
  Descriptive info: date: 10.. INTRODUCTION.. The company.. was founded in 2010 as a limited liability company.. The business is providing comprehensive services in project management and engineering with a focus on energy projects from renewable sources.. Since 2013 is the exclusive distributor of the German company STEROS GmbH for Slovakia, Czech Republic and Hungary in belt driers.. Our company provides power supply belt driers,  ...   MWe.. Construction of these equipment run in cooperation with the general contractor, which has significant market positions.. Our experience comes from collaboration with companies operating in various market segments, and we have professionals of:.. Economics.. Electrical Engineering.. Chemistry and Chemical technology.. Civil engineering.. Mechanical engineering and engines.. About Us.. Contacts.. 2010 - 2014 Designed by JDP Slovakia " " powered by PHP..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia - Splyňovacie elektrárne na kľúč
  Descriptive info: PROJEKTOVÝ MANAŽMENT.. JDP Slovakia, s.. v súčinnosti s investorom a generálnym dodávateľom zabezpečuje, predprojektový a projektový manažment v priebehu vlastnej realizácie výstavby - stavby, predovšetkým:.. - Vypracovanie kompletného podnikateľského zámeru.. - Príprava a vypracovanie technických návrhov a technológií.. - Vypracovanie a asistencia pri podaní žiadostí voči energetickým spoločnostiam(URSO a distribučka).. - Zabezpečenie štúdie pripojitelnosti a asistencia pri rezervácii kapacity.. - Zabezpečenie energetického auditu splyňovacieho kompexu s analýzou rizík.. - Navrhovanie riešení a usmerňovanie projektovej prípravy s ohľadom na finančnú efektivitu.. - Zostavovanie a príprava finančných tokov v súvislosti s harmonogramom postupu prác.. - Asistencia pri finálnej fáze výberu, účasť pri rokovaniach o výslednej cene, ktoré predchádzajú konečnému výberu víťaza tendra.. - Štúdie stavieb.. - Objemová a priestorová štúdia objektov.. - Projektová dokumentácia pre zmenu účelu využitia stavby, územné rozhodnutie a stavebné povolenie.. - Vypracovanie skutkového stavu objektov ako podkladu pre rekonštrukcie a modernizácie.. - Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby.. - Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasport stavby).. -  ...   pre všetky projekty obnoviteľných zdrojov energie.. Podľa špecifikácie jednotlivých požiadaviek klientov prevezmeme celú organizáciu a riadenie projektov do vlastných rúk, lebo len to je predpokladom záruky úspešného projektu.. Opierame sa o naše skúsenosti, podľa ktorých plánujeme priebehy projektov, pričom sme neustále otvorený návrhom našich klientov.. Projektový manažment zodpovedne dohliada nad všetkými potrebnými krokmi projektu.. Vedúci projektu organizuje rozpočet, plán, a zvyšok projektového tímu, aby sa zabezpečilo, že projekt bude úspešný.. Vedenie tímu zahŕňa procesy potrebné na čo najefektívnejšie využívanie osôb zapojených do projektu.. Plánovanie projektu je kriticky dôležité, a v tejto sekcii ponúkame rôzne nástroje na pomoc pri plánovaní a riadení projektov z obnoviteľných zdrojov energie.. Prvky plánu projektu zvyčajne zahŕňajú rozsah projektu, času, nákladov, ľudských zdrojov, komunikácie, riziká, financovanie, a projekt pre stavebné konanie.. V dalších fázach sa podielame na samotnej realizácii až po odovzdanie diela do produkčnej prevádzky.. Hlavným cieľom je poskytnúť Vám vysoko kvalitný projekt včas a bez prekročenia rozpočtu, zatiaľ čo naplníme a prekročíme Vaše očakávania..

  Original link path: /manazment.php
  Open archive
 •  

 • Title: JDP Slovakia - Splyňovacie elektrárne na kľúč
  Descriptive info: SPLYŇOVANIE BIOMASY.. Splyňovanie biomasy, pyrolýza sa radia medzi energetické procesy, z ktorých sa jednoduchým spôsobom dá vyrobiť elektrická energia a teplo.. Jedná o suchú destiláciu biomasy s obmedzeným prístupom vzduchu.. Je to v podstate proces výroby dreveného uhlia, kde drevoplyn využívame na pohon motorov.. Táto technológia je taká univerzálna a spoľahlivá, že počas 2.. svetovej vojny sa v európe pohybovalo niekoľko miliónov vozidiel so splyňovacím generátorom vyrábajúcim drevoplyn spaľovaný priamo v motore vozidla.. Metódy výroby energie z biomasy môžeme rozdeliť na nasledovné procesy:.. • Priame spaľovanie (spaľovne).. • Biologické procesy ako sú anaeróbna fermentácia (bioplynové stanice).. • Termochemické splyňovanie biomasy (splyňovanie stanice).. SPLYŇOVACIE ELEKTRÁRNE.. Splyňovacie elektrárne a ich technológia je postavená na splyňovaní biomasy, tzv.. „pyrolýza" a tento cyklus je CO2 neutrálny.. Ako surovina pre splyňovacie elektrárne je použitá biomasa, napr.. slama ( pšeničná, jačmenná atd.. ) alebo drevná štiepka, drevné piliny ako aj iná biomasa, ktorej obsah vlhkosti pred splyňovaním dokážeme efektívne znížiť do 15%.. Všetky suroviny vstupujúce do splyňovača sú predupravované podľa potreby sušením a drvením tak, aby priemerná vlhkosť suroviny bola cca 15 % a rozmery rozdrvenej suroviny cca 2-3 cm (záleží od konkrétnej suroviny).. Takto môžeme zo surovinou manipulovať pomocou dopravných pásov.. Splyňovanie biomasy prebieha pri cca 700-800°C v závislosti od  ...   • Účinnosť splyňovacej elektrárne je viac ako 75%.. Splyňovacia elektráreň - procesná schéma.. Procesnú schému splyňovacej stanice môžeme rozdeliť na tri časti:.. 1.. splyňovanie biomasy.. 2.. čistenie a chladenie procesného plynu.. 3.. spaľovanie procesného plynu v kogeneračných jednotkách a výroba elektriny a tepla.. Spyňovanie biomasy.. V prvej časti dochádza k výrobe drevoplynu, drevný popol je šnekovým podávačom zo spodu reaktora odvádzaný do zbernej nádoby.. Čistenie a chladenie drevoplynu.. V druhej časti je plyn z reaktora dopravený do cyklónového odlučovača pevných častíc, následne je schladený a privedený do elektrostatického odlučovača dechtu.. Po odlúčení dechtu je plyn opäť schladený a následne je z plynu odstránená prebytočná vlhkosť a je dovedený cez bypass (fléra-zásobník) do vyrovnávacej nádrže plynu.. Spaľovanie plynu v kogeneračných jednotkách.. V tretej časti je z vyrovnávacej nádrže plyn dopravený do kogeneračných jednotiek, kde je spálený.. Kogeneračné jednotky pohánajú alternátor, ktorý vyrába eletrickú energiu a táto je cez trafstanicu odvádzaná do distribučnej siete 22KV.. Tieto kogeneračné jednotky sú chladené a vzniknuté teplo môže byť použité na vykurovanie, sušenie, prípadne chladenie (trigenerácia).. Hlavné produkty zo splyňovacieho zariadenia sú elektrická energia, teplo a drevný popol, ktorý obsahuje cca 30% uhlíka (C), kde tento sa môže briketovať a predávať ako alternatívne palivo resp.. využiť na poľnohospodárske účely ako hnojivo..

  Original link path: /splynovanie.php
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia - Splyňovacie elektrárne na kľúč
  Descriptive info: PÁSOVÁ SUŠIČKA - STEROS.. Teplovzdušná sušička na konvenčné sušenie (sušenie prúdiacim vzduchom) s využitím procesného (odpadového) tepla alebo s externým zdrojom teplého vzduchu - s priamym alebo nepriamym procesným ohrevom.. • jednoduchá.. • kompakná.. • robustná.. • jednovrstvová alebo viacvrstvová.. Zariadenie je vyrobené v modernej modulárnej konštrukcii z kvalitných materiálov.. Dimenzie jednotlivých zariadení sú v závislosti od požiadaviek zákazníka (od 100KW do 4 000 kW tepelného výkonu).. Pre potravinársku oblasť je možné realizovať tieto sušičky aj s nízkoteplotným sušením.. Sušený môže byť aj materiál s vysokou vlhkosťou >85%.. Pásová sušička STBT - procesná schéma.. Inteligentná regulácia umožnuje optimálne  ...   v pomere k zabratému priestoru.. Použitý sušiaci pás zo špeciálneho plastu je vystužený oceľovým lankom a slúži zároveň ako filtračné médium odčerpávaného vzduchu.. Prostredníctvom špeciálneho systému čistenia sušiaceho pásu je tento určený tiež k sušeniu potravín.. Sušičku je možné dodať so šírkou pásu od 1000-3000 mm, čo predstavuje sušiaciu plochu až do 600m2.. Pásová sušička STBT - prierez.. Ideálna pre sušenie poľnohospodárskych produktov a biomasy.. a) sypkých materiálov:.. • osivo.. • obilniny.. • kukurica.. • štiepka.. • piliny.. b) potravinárskych komodít:.. • byliny.. • ovocie a zelenina.. • ostatné bioprodukty.. c) špecifických materiálov:.. • digestát.. • kal z ČOV..

  Original link path: /susenie.php
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia - Splyňovacie elektrárne na kľúč
  Descriptive info: PARTNERI..

  Original link path: /partneri.php
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia - Splyňovacie elektrárne na kľúč
  Descriptive info: KONTAKTY.. Prevádzka:.. tel.. :.. email:.. www:.. +421 902 12 53 63..

  Original link path: /kontakty.php
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia - Splyňovacie elektrárne na kľúč
  Descriptive info: VÝPOČET VLHKOSTI A MNOŽSTVA BIOMASY.. Náš systém spotrebuje od 1200kg biomasy o vlhkosti 15% za hodinu na výrobu 1MWe v závislosti od druhu a kvality splyňovaného materiálu.. Aby sme zjednodušili orientáciu v množstve potrebnej biomasy, pripravili sme nasledovný prepočet.. Zvoľte druh biomasy.. Zadajte hodnotu relatívnej vlhkosti vašej vstupnej suroviny v %-tách.. Kalkulačka Vám prepočíta jej výhrevnosť pri zadanej vlhkosti a množstvo potrebné na výrobu 1MW elektrickej energie.. Drevná štiepka.. Kukuričná slama.. Obilná slama.. vlhkosť:.. %..

  Original link path: /kalkulacka.php
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia, s.r.o. - Gasification power plants on turnkey
  Descriptive info: PROJECT MANAGEMENT.. in conjunction with the investor and general contractor ensures that pre-project and project management during the actual execution of construction - building, in particular:.. - Developing a complete business plan.. - Preparation and elaboration of technical design and technology.. - Preparation and submission of applications for assistance to energy companies (Regulatory Office for Network Industries and energy distribution).. - Providing connectivity studies and assistance in booking capacity.. - Providing energy audit gasification kompexu with risk analysis.. - Design solutions and guidance on project preparation with respect to cost-effectiveness.. - Compilation and preparation of financial flows in relation to the progress of the work schedule.. - Assistance in the final selection stage, participation in negotiations on the final price, which preceded the final selection of the winning tender.. - Feasibility Studies.. - Volumetric and spatial learning objects.. - Project documentation for the purpose of change of use of building, zoning and building permit.. - Development of the facts of objects as a basis for reconstruction and modernization.. - Development projects as-built documentation.. - Development of simplified documentation projects as construction (building passport).. - Performance of the  ...   management services for all renewable energy projects.. According to the specification requirements of each client we take the whole organization and project management into their own hands, because it is only guaranteeing the success of the project.. It is based on our experience, by which we plan to running the project, and we are always open design of our clients.. Project management responsibly supervise all necessary steps of the project.. Project organized by budget, schedule, and the rest of the project team to ensure that the project will be successful.. The management team includes the processes required for most efficient use of personnel involved in the project.. Project planning is critically important in this section, we offer a variety of tools to assist in planning and project management of renewable energy.. Elements of the project plan typically include project scope, time, cost, human resources, communications, risks, funding, and plans for construction administration.. In later stages, we participate in realizing the transfer to work in production operations.. The main objective is to provide you a high quality project on time and to budget while meet and exceed your expectations..

  Original link path: /en/management.php
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia, s.r.o. - Gasification power plants on turnkey
  Descriptive info: BIOMASS GASIFICATION.. Biomass gasification, pyrolysis is among energy processes, which is easily possible to produce electricity and heat.. This is dry distillation of biomass with a limited air supply.. It is essentially a process of production of charcoal, which we use wood gas to power engines.. This technology is so universal and reliable, that during 2.. World War, in Europe moved several million vehicles with gasification generator which producing wood gas burned directly in a motor vehicle.. Methods of producing energy from biomass can be divided into the following processes:.. • Direct combustion (incineration).. • Biological processes such as anaerobic fermentation (biogas plant).. • Thermochemical gasification of biomass (gasification plant).. GASIFICATION POWER PLANTS.. Gasification plants and their technology is based on the gasification of biomass, also called Pyrolysis and this cycle is CO2 neutral.. The raw material for biomass gasification is, for example.. straw (wheat, barley, etc.. ) corn stalk, or wood chips, sawdust and other biomass, where the moisture content before gasification can effectively reduce to 15%.. All raw materials entering the gasifier are pre-treated as appropriate drying and crushing, so that the average moisture content of raw material was about 15% of the crushed material and dimensions of 2-3 cm.. This material can be handled by the conveyor belt.. gasification is carried out at about 700-800°C with regards to biomass..  ...   is about 4500 ~ 6000kJ/Nm3.. • Efficiency of gasification equipment is more than 76%.. Gasification plants - scheme.. The process diagram of equipment can be divided into three parts:.. gasification.. purification and cooling of process gas.. gas combustion in cogeneration units - CHP and electricity production.. In the first part leads to the production of synthesis gas, ash is discharged by screw feeder from the bottom of reactor to container.. In the second part is gas transported from the reactor to cyclone separator to remove solids, then is cooled and fed to the electrostatic precipitator to remove tar.. After tar separating is gas cooled again and conseqently purify by scrubber tower.. After last purification is gas release of excess moisture is delivery via bypass (flares - gas balance tank) into the buffer tank of gas.. In the third part is gas from ballance tank delivered to the CHP, which burned it.. Cogeneration units power the alternator, which produces electric energy and it is supply via transformer to the 22kV distribution network.. The cogeneration units must be cooled and generated heat can be used for heating, drying or cooling (trigeneration).. The main products of gasification plants are electricity, heat and wood ash, which contains about 30% carbon (C), where this can be briquetting and sold as alternative fuel respectively use in agriculture as fertilizer..

  Original link path: /en/gasification.php
  Open archive

 • Title: JDP Slovakia, s.r.o. - Gasification power plants on turnkey
  Descriptive info: BELT DRYER - STEROS.. Hot air dryer for conventional drying (drying by air flow) using the process (waste heat) heat or with an external source of hot air - directly or indirectly process heating.. • simply.. • compact.. • robust.. • single-layer or multi-layer.. The device is manufactured in modern modular design from quality materials.. Performance of the device, depending on customer requirements (from 100KW to 4000 kW of heat output).. For food industry can be realized those dryers with low-temperature drying.. Dried material can also be a high humidity > 85%.. Belt dryer STREROS - process scheme.. Smart regulation enables optimal and economical drying at varying  ...   to the occupy area.. Used drying belt is made from special plastic and is reinforced with steel wire and also serves as a filter medium for exhausted air.. Through the special drying belt cleaning system is also intended this to dry food.. The dryer can be supplied with belt widths from 1000-3000 mm, which is a drying area up to 600 square meters.. Belt dryer STEROS- section.. Ideal for drying agricultural products and biomass.. a) bulk materials:.. • seed.. • cereals.. • corn.. • wood chips.. • sawdust.. b) food commodities:.. • herbs.. • fruit and vegetables.. • other bioproducts.. c) specific materials:.. • digestate.. • sludge sewage..

  Original link path: /en/drying.php
  Open archive •  


  Archived pages: 14