www.archive-sk-2014.com » SK » N » NOTARLUKACIOVA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Notár Košice
  Descriptive info: .. Domov.. Ponuka služieb.. Úradné hodiny.. Poplatky.. Kontakt.. JUDr.. Dagmar Lukáčiová.. notársky úrad.. Notársky úrad JUDr.. Dagmar Lukáčiovej so sídlom Skladná 38, 040 01 Košice vykonáva svoju činnosť od roku 1998.. Hlavné činnosti.. Osvedčovanie listín.. Spisovanie listín o právnych úkonoch.. Konania vo veciach notárskych úschov.. Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.. Osvedčovanie právne významných skutočností.. Personálne obsadenie.. Dagmar Lukáčiová -  ...   zamestanec poverený notárom.. Notársky úrad.. Tel :.. 055 / 623 28 64, 055 / 729 84 01.. Email :.. lukaciova@notarlukaciova.. sk.. 2010 notarlukaciova.. Created by: anezka.. compel@gmail.. com.. Pondelok:.. 8:00 - 16:00.. Utorok:.. Streda:.. 8:00 - 17:00.. Štvrtok:.. Piatok:.. Užitočné linky.. Notárska komora Slovenskej republiky.. Obchodný register Slovenskej republiky.. Živnostenský register Slovenskej republiky.. Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky.. Elektronická zbierka zákonov..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Notár Košice
  Descriptive info: Notárske služby.. Spisovanie notárskych zápisníc ako exekučných titulov.. Notár spisuje notársku zápisnicu ako exekučný titul, t.. j.. na základe takejto notárskej zápisnice je možné okamžite pristúpiť k exekúcii v prípade nesplnenia povinnosti zakotvenej v notárskej zápisnici (napríklad nesplatenie dlhu).. Predmetom notárskej zápisnice ako exekučného titulu nemôže v žiadnom prípade byť zmluvná pokuta.. Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch.. zmluvy o prevode nehnuteľností.. kúpne zmluvy.. darovacie zmluvy.. zámenné zmluvy.. dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.. dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov.. závety, listiny o vydedení.. o iných právnych úkonoch.. Vydávanie osvedčení:..  ...   kedy sa tak stalo.. o protestácii zmeniek.. o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb.. o tom, že je niekto nažive.. o vyhlásení o vydržaní podľa §63 zák.. č.. 323/1992 Zb.. o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom (registrácia prijímateľov 2% dane).. o iných skutočnostiach.. listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť.. peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi.. Registrácia vzniku záložných práv.. Notár registruje vznik záložného práva na hnuteľných veciach pokiaľ sa vznik záložného práva neregistruje v inom registri (napr.. záložné právo na obchodný podiel sa registruje v obchodnom registri)..

  Original link path: /sluzby.html
  Open archive

 • Title: Notár Košice - Otváracie hodiny
  Descriptive info: Po telefonickom dohovore je možné dohodnúť stretnutie mimo úradných hodín..

  Original link path: /hodiny.html
  Open archive
 •  

 • Title: Notársky úrad Košice - Poplatky za služby
  Descriptive info: Poplatky za notárske služby.. Príloha k vyhláške č.. 31/1993 Z.. z.. SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ.. Položka A:.. Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice:.. 1.. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2,.. alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení.. z prvých 3 319,39 eura základu.. 1 %,.. z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu.. 0,7 %,.. z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu.. 0,5 %,.. z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu.. 0,3 %,.. z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu.. 0,1 %,.. z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura.. 0,05 %,.. najmenej.. 16,60 eura.. Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.. Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami.. 66,39 eura.. 2.. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov.. 26,56 eura.. 3.. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení.. 49,79 eura.. 4.. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a.. schôdzí právnických osôb.. 165,97 eura.. 5.. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie,.. že je niekto nažive.. 13,28 eura.. 6.. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu,.. ktorej totožnosť sa zisťuje.. 1,33 eura.. 7.. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho.. registra určených právnických osôb.. 23,24 eura.. 8.. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického.. konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov53).. Položka B:.. Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici.. 16,60 eura.. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu,.. Položka C:.. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane.. osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z.. informačných systémov verejnej správy5b) za každú,.. aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje.. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny,.. ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny,.. ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje.. 2,66 eura.. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine.. alebo jej rovnopise, za každý podpis.. 1,99 eura.. Položka D:.. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditelného cenného papiera, za každý protestovaný papier.. z presahujúcej sumy až  ...   Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky.. 33,19 eura,.. 82,98 eura,.. 116,18 eura,.. 182,57 eura.. Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť.. len s nepomernými ťažkosťami.. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností,.. ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho.. registra záložných práv.. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka.. Položka K:.. Za registráciu každého oznámenia v.. Notárskom centrálnom registri dražieb.. Za registráciu zmeny údajov v.. 9,96 eura.. Položka L:.. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho.. archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu.. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby.. uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu.. listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu na dobu kratšiu.. ako štrnásť dní.. 1,33 eura,.. na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov.. 1,99 eura,.. na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov.. 2,66 eura,.. na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka.. 3,32 eura,.. na dobu od jedného roka do troch rokov.. 3,98 eura,.. na dobu neurčitú.. 4,65 eura.. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny.. do Notárskeho centrálneho archívu listín.. 6,64 eura.. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín.. Položka M:.. Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.. januára 2009.. Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.. ODMENA NOTÁRA AKO SÚDNEHO KOMISÁRA ZA ÚKONY VYKONANÉ V KONANÍ O DEDIČSTVE.. Základom odmeny je všeobecná cena majetku poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o.. dedičstve.. Výpočet odmeny:.. z prvých 3 300 eur základu.. 2 %,.. z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu.. 1 %,.. z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu.. z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu.. 0,4 %,.. z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu.. 0,2 %,.. najmenej 23 eur.. Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.. Súdny komisár má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára..

  Original link path: /cennik.html
  Open archive

 • Title: Notár Košice - Kontakty
  Descriptive info: Adresa.. Skladná 38.. 040 01 Košice.. Telefónne čísla.. 055 / 623 28 64.. 055 / 729 84 01.. E - mailové kontakty.. matasovska@notarlukaciova.. Adriána Kumičaková - zamestnanec poverený notárom.. kumicakova@notarlukaciova.. Sídlo notárského úradu JUDr.. Dagmar Lukáčiovej.. Zväčšiť mapu..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive •  


  Archived pages: 5