www.archive-sk-2014.com » SK » S » STRANAVY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 232 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Obec Stráňavy
  Descriptive info: .. tag.. -->.. D.. omov.. Obec.. Pamiatky.. Mapa.. Autobusové spojenia.. O obci.. Obecný úrad.. Samospráva.. Obecné zastupiteľstvo.. VZN obce.. Miestne poplatky.. Ako stavať.. Kompostáreň.. Tlačivá na stiahnutie.. Ohlásenie drobnej stavby.. Plán hospodárskeho.. a sociálneho rozvoja.. Odstránenie stavby.. výrubové povolenie.. Stráňavské zvesti.. Archív.. Územný plán obce.. Farnosť Stráňavy.. Europrojekty.. SK-PL Kultúra.. Kultúra.. Oslavy na Javorinách.. Akcie ZPOZ.. Malá dychovka SYRINX.. Stráňavské hody.. Kúpalisko.. AQUA Eden.. ZŠ s MŠ Stráňavy.. Šport.. Futbal.. Šach.. Turisti.. Beh od pamätníka k pamätníku.. Aktuálne počasie.. Aktuálna teplota v Žiline: C.. Aktuálne počasie:.. Relatívna vlhkosť vzduchu:.. Smer vetra:.. Rýchlosť vetra (km/h):.. Rýchlosť vetra - nárazy (km/h):.. Pocitová teplota: C.. Viditeľnosť (km):.. Meteostanica Žilina-Budatín:.. Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Stráňavy.. POZOR ZMENA TRATE PRETEKOV 'OD PAMÄTNÍKA K PAMÄTNÍKU' kategória dospelí.. VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Stráňavách 15.. novembra 2014.. Miestna volebná komisia v Stráňavách podľa § 23 zákona SNR č.. 346/1990 Zb.. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.. vyhlasuje.. , že pre voľby.. starostu obce.. zaregistrovala týchto kandidátov:.. 1.. Tomáš Kopřiva,.. 33 r.. , výrobná obsluha,CNC operátor, nezávislý kandidát.. 2.. Jozef Papán, Ing.. ,.. 60 r.. , technik, SMER - sociálna demokracia.. 3.. Branislav Štrba,.. 41 r.. , skladník, nezávislý kandidát.. VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva Stráňavy 15.. Miestna volebná komisia v Stráňavách podľa § 18 zákona SNR č.. 346/1990 Zb.. poslancov obecného zastupiteľstva.. Ladislav Barošinec.. , 62 r.. Pavol Brodňan.. , 49 r.. , živnostník, SMER - sociálna demokracia.. Renáta Danišová.. , Bc.. , 44 r.. , zdravotná sestra, SMER - sociálna demokracia.. 4.. Dušan Daňo.. , Ing.. , technický inžinier, SMER - sociálna demokracia.. 5.. Ján Homola.. , 42 r.. , vodič, Slovenská národná strana.. 6.. Katarína Hreusová.. , Mgr.. , 43 r.. , projektová manažérka,  ...   sociálna demokracia.. 21.. Branislav Štrba.. , 41 r.. 22.. Ján Tabaček.. , 64 r.. , dôchodca, Slovenská národná strana.. 23.. Peter Tabaček.. , 36 r.. , projektový manažér, nezávislý kandidát.. 24.. Petra Turancová.. , 29 r.. , špecialistka výrobných technológií, Národ a Spravodlivosť - naša strana.. 25.. Ľubica Vaceková.. , administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka.. V Stráňavách, 1.. 2014.. Pozývame Vás na výstavu ovocia a zeleniny.. O OBCI.. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1356 s názvom ZTRANY.. Názov obce sa menil.. V roku 1483 STRÁNYAWA, r.. 1520 STRÁNAWY a v roku 1920 už STRÁŇAVY.. Obec mala v minulosti erb s námetom 'Na pažiti pasúca sa hus'.. Z toho vychádzal aj návrh na náš erb „v modrom štíte na vysokej zelenej pažiti pred zlatým kríkom stojaca strieborná hus“.. V minulosti sa v obci, pod vrchom POLOM, konali medzinárodné preteky v motokrose, ktoré boli aj v priamom prenose STV.. V technickej vybavenosti obce je vodovod, plyn, kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd, sekundárna sieť s verejným osvetlením, miestne telefónne rozvody, obecná kábelová televízia a komunikácie.. Základná škola má vybavené triedy, telocvičňu, školskú jedáleň a družinu.. Materská škola je vybavená detským a dopravným ihriskom.. Štadión OŠK Baník Stráňavy s tribúnou, šatňami a ostatnými objektmi.. V obci sa nachádza novo postavený rímsko-katolícký kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.. Veľa pozornosti venuje obec cestovnému ruchu.. Vďaka termálnemu kúpalisku, lyžiarskemu vleku a turistickým možnostiam sú Stráňavy zaujímavé pre turistov po celý rok.. Užívateľ:.. Heslo:.. Zabudol som heslo.. Dnes je.. Piatok.. októbera.. Meniny má.. Slavomíra.. , zajtra.. Valentína.. Novinky - RSS kanál.. Okolité atrakcie.. Kontakt.. Poruchy.. Fórum.. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.. Mikroregión.. Terchovská dolina.. Verzia webovej stránky podľa štandardov prístupnosti.. © Obec Stráňavy 2014 Created:.. Martin Kostra.. Powered:.. Vyhlásenie o prístupnosti a kontakty.. Mapa webu..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Obec Stráňavy
  Original link path: /?translate=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Obec Stráňavy
  Original link path: /?translate=0
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Obec Stráňavy
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Obec Stráňavy
  Original link path: /index.php?page=index
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Obec Stráňavy
  Descriptive info: Pamätník víťazstva I.. čs.. armádneho zboru.. Počas II.. svetovej vojny prebiehali najväčšie boje medzi fašistickými vojskami a I.. armádnym zborom v dňoch 11.. -26.. apríla 1945.. Na počesť padlým bol na vrchu Polom postavený Pamätník víťazstva I.. armádneho zboru, slávnostne odhalený v roku 1961.. Autorkou reliéfu je akad.. sochárka Ludmila Cvengrošová.. V dôsledku ťažby vápenca bol tento pamätník v roku 1986 premiestnený na neďaleký vrch Javoriny.. Pamätník oslobodenia.. V obci pred kultúrnym domom v roku 1970 odhalili Pamätník oslobodenia.. Jeho autormi boli ing.. arch.. I.. Meliš a akad.. sochár S.. Bíroš.. Múzeum Malofatranskej operácie.. Za obcou  ...   bolo v roku 1976 otvorenie Muzeálnej expozície Malofatranskej operácie.. Požiarny dom.. Dokončený v roku 1933.. Slúžil ako zbrojnica a strážnica, poschodie slúžilo ako spoločenská miestnosť pre divadlá, zábavy a pod.. Neskôr bol rekonštruovaný (zdvihnutá svetlá výška garáží.. V súčasnosti slúži požiarnikom a na poschodí je jedna miestnosť prenajatá na podnikateľské účely.. Kostol sedembolestnej Panny Márie.. Kostol.. V roku 1993 bola dokončená novostavba kostola.. 12.. 1993 Ján Chryzostom kardinál KOREC posvätil nový kostol zasvätený sedembolestnej Panne Márii v Stráňavách.. Základný kameň kostola posvätil sv.. Otec Ján Pavol II.. pri svojej návšteve v Bratislave dňa 22.. 4.. 1990..

  Original link path: /index.php?page=obec3&zalozka=obec
  Open archive

 • Title: Obec Stráňavy
  Original link path: /index.php?page=obec4&zalozka=obec
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Obec Stráňavy
  Descriptive info: Do obce premávajú autobusy spoločnosti SAD Žilina.. Stráňavy - Žilina.. Stráňavy - Strečno - Žilina.. Strečno - Stráňavy - Žilina.. Spoje môžete vyhladať na nasledujúcej stránke :.. cp.. atlas.. sk/bus/spojenie/..

  Original link path: /index.php?page=obec6&zalozka=obec
  Open archive

 • Title: Obec Stráňavy
  Descriptive info: Uvedená stránka nie je definovaná..

  Original link path: /index.php?page=obec43&zalozka=obec
  Open archive

 • Title: Obec Stráňavy
  Descriptive info: Ing.. Papán Jozef - starosta obce.. (1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.. Funkcia starostu je verejná funkcia.. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.. 5).. (2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky.. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.. ".. (3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou a) poslanca obecného zastupiteľstva, b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, d) predsedu samosprávneho kraja, e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, f) podľa osobitného zákona.. 10b).. (4) Starosta a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, b) vykonáva obecnú správu, c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.. (5) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.. (6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods.. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.. (7) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých  ...   Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.. Pokuta je príjmom obce.. (10) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.. Mandát starostu zaniká a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, b) uplynutím funkčného obdobia, c) vzdaním sa mandátu, d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, h) v prípadoch podľa § 13 ods.. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, i) smrťou, j) zrušením obce.. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu.. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.. Obecné zastupiteľstvo a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.. (4) O návrhu podľa odseku 3 písm.. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.. Zákon Slovenskej národnej rady č.. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení.. kontakt: tf.. č.. 041 500 56 75.. mail: starosta@stranavy.. sk..

  Original link path: /index.php?page=urad7&zalozka=urad
  Open archive

 • Title: Obec Stráňavy
  Descriptive info: V roku 2010 prebehli v obci komunálne voľby, na ktorých sa zúčastnilo 631 občanov (42,26 % z celkového počtu voličov - 1493).. Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva : 3.. 9.. 2014 (streda) o 17.. 00 hod.. Vo voľbách na poslancov do obecného zastupiteľstva bolo platných 601 hlasov.. Občania zvolili týchto  ...   %).. poslanec.. (377 hlasov - 62,72%).. (360 hlasov - 59,90%).. Ignác Bačinský.. (344 hlasov - 57,24%).. Janka Slezáčková.. poslankyňa.. (323 hlasov - 53,74%).. (318 hlasov - 52,91%).. (286 hlasov - 47,59%).. (273 hlasov - 45,42%).. Bc.. (263 hlasov - 43,76%).. Archív zápisníc :.. Rok 2014.. Rok 2013.. Rok 2012..

  Original link path: /index.php?page=urad8&zalozka=urad
  Open archive •  


  Archived pages: 232