www.archive-sk-2014.com » SK » S » SROSERVIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2014-10.

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: .. ZALOŽENIE, ZMENY A LIKVIDÁCIE S.. R.. O.. S ELEKTRONICKÝM PODPISOM.. SROSERVIS - odborník na obchodné spoločnosti.. T: +421 (0)2 / 207 00 381; 903 500 105; e-mail: info@sroservis.. sk.. Služby:.. Kompletné založenie s.. r.. o.. - 285 €.. Zmena sídla, konateľa, obchodného mena, spoločníka - od 85 €.. Vstup s.. , v.. s.. alebo k.. do likvidácie za 130 €.. Elektronická podateľňa - 70 €.. Ohlásenie živnosti - 25 €.. Vitajte na našej stránke!.. Naša firma sa dlhodobo zaoberá zakladaním obchodných spoločností, vybavovaním živnostenských a iných právnení, ako aj poradenstvom pri výkone rôznych podnikateľských činností (účasť vo verejných obstrávaniach, ochrana osobných údajov, vzťahy so spotrebiteľmi).. Vzhľadom na  ...   pre celé územie Slovenska prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail).. Finančne výhodne.. - 50% úspora na súdnych a správnych poplatkoch.. Úhrada ceny našich služieb môže byť v celom rozsahu zahrnutá do nákladov novozaloženej spoločnosti.. Diskrétne.. - sprístupnené informácie použijeme iba na dohodnutých účel.. Sme viazaní mlčanlivosťou.. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.. 2013 Zakladanie a registrácia s.. , All Rights Reserved.. O NAS.. ZALOŽENIE S.. ZALOŽENIE A.. S.. ELEKTRONICKE OHLASENIE ŽIVNOSTI.. ELEKTRONICKÁ PODATEĽŇA.. POROVNANIE NÁKLADOV PRI ZALOŽENÍ S.. S NAMI A SVOJPOMOCNE.. ZÁKLADNÉ INFO O S.. ŽIVNOSŤ A S.. : ZÁKLADNÉ ROZDIELY.. ZMENY V SPOLOČNOSTI.. LIKVIDÁCIE S.. AKO VYBAVIŤ ŽIVNOSTENSKÝ LIST PRE NOVOZALOŽENÚ S.. UŽITOČNÉ LINKY.. KONTAKT.. PORADŇA.. ENGLISH PAGE.. ">..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: ZALOŽENIE, REGISTRÁCIA, ZMENY S.. Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach lacno, spoľahlivo a rýchlo.. Bezplatná odborná poradňa.. T: +421 (0)2 / 207 00 381; e-mail: info@sroservis.. Registrácia zmena v obchodnej spoločnosti je náročný proces, ktorý si vyžaduje profesionálnu znalosť právnych predpisov obchodného práva.. Zmeny v jednoosobovej s.. za.. 85 €.. Zmeny v s.. s viacerými spoločníkmi za.. 115 €.. Cena nezahŕňa:.. súdny poplatok.. 33 €.. overenie podpisov (1x overenie podpisu na matrike cca 0,50 €).. v prípade rozšírenia predmetu podnikania - správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia na viazanú alebo remeselnú živnosť (7,50 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť) a príplatok.. 25 €.. (ak si klient želá, aby sme zabezpečili vybavenie živnostenskéo oprávnenia).. Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás na.. info@sroservis.. sk s nezáväznou žiadosťou o cenovú kalkuláciu.. Cena zahŕňa:.. kompletné vypracovanie zmenovej dokumentácie.. vybavenie živnostenského oprávnenia, ak je predmetom zmeny aj rozšírenie predmetu podnikania.. registráciu zmien Vašej spoločnosti do obchodného registra.. Úkony klienta:.. poskytnutie informácii a podkladov nevyhnutných k vypracovaniu zmenovej dokumentácie.. tlač, podpis a overenie zmenovej dokumentácie (klient môže požiadať o doručenie vytlačenej zmenovej dokumentácie poštou 1.. triedou).. Zabezpečujeme tieto zmeny:.. prevod obchodného podielu.. vymenovanie a odvolanie konateľa, prokuristu.. zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu.. zmena sídla,  ...   obchodnej spoločnosti.. iné zmeny podľa zadania záujemcu o poskytnutie služby.. Postup krokov:.. Objednávka.. Zašlite nám mailom svoju objednávku, v ktorej uvediete obchodné meno a IČO spoločnosti, ktorej sa majú zmeny týkať a stručný popis požadovaných zmien.. Na základe Vašej objednávky Vám mailom zašleme celkovú cenovú kalkuláciu, príp.. Vás budeme informovať, aké ďalšie informácie potrebujeme doplniť z Vašej strany na vypracovanie zmenovej dokumentácie.. Zmenová dokumentácia.. Do dvoch pracovných dní vypracujeme a zašleme na Váš email kompletnú zmenovú okumentáciu, ktorú podpíšete, určené podpisy overíte a zašlete na našu adresu.. Uhradenie preddavku.. Uhradíte preddavok na základe zálohovej faktúry vo výške 70 € (resp.. 100 €).. Živnostenské oprávnenie.. Ak bude predmetom zmeny rozšírenie predmetu podnikania, zabezpečíme podanie, vybavenie a prevzatie živnostenského oprávnenia pre Vašu spoločnosť.. Zašleme Vám platobné inštrukcie na úhradu príslušného správneho poplatku.. Registrácia zmien s.. do obchodného registra.. Zabezpečíme registráciu zmien Vašej spoločnosti do obchodného registra.. Zašleme Vám platobné informácie na úhradu súdneho poplatku 33 €, ktorý uhradíte priamo na účet Štátnej pokladnice.. Prevzatie výpisu.. Zabezpečíme prevzatie výpisu Vašej spoločnosti z Okresného súdu Bratislava I.. Z iných registrových súdov si ho môžete prevziať osobne alebo bude doručovaný poštou.. Odoslanie zakladateľskej dokumentácie.. Po úhrade zostatku našej odmeny 15 € Vám odošleme Vašu zmenovú dokumentáciu..

  Original link path: /zmeny-v-sro.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: do likvidácie za 130 €.. Máte "spiacu" s.. ?.. Ak vznikla v roku 2013 alebo skôr, v roku 2015 Vám po prvý krát vznikne povinnosť zaplatiť tzv.. daňovú licenciu.. Čo je to daňová licencia?.. Je to minimálna daň z príjmov - 480 eur pre neplatcov DPH, 960 EUR pre platcov DPH.. Ak Vašej spoločnosti vznikne vyššia daňová povinnosť ako je suma daňovej licencie, uhradí daň vo vypočítanej sume.. Ak jej však vznikne nižšia daňová povinnosť, zaplatí daň z príjmu práve vo výške daňovej licencie.. Je možné vyhnúť sa plateniu daňovej licencie?.. Áno, daňová licencia sa neplatí za obdobie, počas ktorého je spoločnosť v likvidácii (alebo je na jej majetok vyhlásený konkurz).. Platí pritom, že čím skôr Vaša spoločnosť do likvidácie vstúpi, tým viac si poníži sumu daňovej licencie.. (o 1/12 so sumy daňovej licencie za každý kalendárny mesiac zdaňovacieho obdobia, v ktorom spoločnosť nie je v likvidácii).. Likvidácia s.. s využitím našich služieb.. Likvidačný proces je rozdelený na dve etapy  ...   zabezpečíme:.. *.. prípravu kompletnej dokumentácie pre vstup spoločnosti do likvidácie.. registráciu likvidácie v obchodnom registri.. zverejnenie výzvy veriteľom spoločnosti v Obchodnom vestníku.. V rámci II.. prípravu kompletnej dokumentácie pre výmaz spoločnosti z obchodného registra.. výmaz spoločnsoti z obchodného registra.. Aké ďalšie náklady vzniknú klientovi v súvislosti s likvidáciou?.. Okrem našej odmeny (130 EUR za I.. etapu a 170 EUR za II.. etapu likvidácie), klient uhrádza súdny poplatok (33 EUR - v rámci I.. etapy), poplatok za zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku (cca 20 EUR - v rámci I.. etapy), náklady na overenie podpisov (pri oboch etapách), správne poplatky za získanie súhlasu jednotlivých správcov dane (cca 30 EUR - - v rámci II.. etapy).. Klient tiež na vlastné náklady zabezpečuje komunikáciu s príslušnými správcami dane (podávanie mimoriadneho daňového priznania, žiadosť o súhlas s výmazom z obchodného registra), verejnými poisťovňami a so svojimi prípadnými veriteľmi.. V prípade záujmu o túto službu, nás kontaktujte na info@sroservis.. sk alebo na 0903 500 105..

  Original link path: /likvidacia-sro.html
  Open archive
 •  

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: Lacno, spoľahlivo a rýchlo.. Založenie s.. FULL SERVIS ZA 285 € vrátane súdneho poplatku a poplatkov za voľné živnosti.. Elektronické podanie Vášho ľubovoľného návrhu do obchodného registra za.. 70 €.. Elektronické ohlásenie živnosti za.. 25 € vrátane poplatku za ľubovoľný počet voľných živností, správny poplatok za remeselnú a viazanú živnosť sa znižuje na polovicu - 7,5 €.. Elektronická podateľňa.. Ohlásenia živnosti, návrhy na zápis spoločnosti, resp.. zmien spoločnosti do obchodného registra podávame elektronicky s využitím zaručeného elektronického podpisu.. Výhody takéhoto spôsobu podávania návrhov sú:.. Zníženie súdneho poplatku.. pri podávaní návrhu do obchodného registra o polovicu.. Pri štandardnom listinnom podaní návrhu na zápis s.. je súdny poplatok 331,50 €.. Pri elektronickom podaní je tento poplatok len.. 165,75 €.. Pri návrhu na zápis zmien s.. je pri elektronickom podávaní poplatok.. 33 €.. , namiesto 66 €.. Zníženie správnych poplatkov za vydanie živnostenského oprávnenia.. Pri štandardnom listinnom ohlásení voľnej živnosti je správny poplatok.. 5 €.. , pri elektronickom.. 0 €.. Pri ohlásení  ...   znamená ďalšie ušetrenie poplatkov za overenie podpisov.. Elektronická komunikácia o priebehu vybavovania elektronického podania.. Po podaní elektronického návrhu Vás môžeme informovať o stave jeho vybavovania.. Poskytnutie vzorov spoločenských zmlúv a zakladateľských listín.. V prípade záujmu o túto službu, kontaktujte nás na info@sroservis.. Wordovskú verziu kompletnej zakladateľskej dokumentácia zašleme každému záujemcovi na základe jeho záväznej e-mailovej objednávky zaslanej na info@sroservis.. sk s nasledujúcim textom:.. Záväzne si objednávam službu elektronickej podateľne za 70 €.. Počet zakladateľov zakladanej s.. : ……….. (prosím, uveďte počet zakladateľov zakladanej s.. ).. Počet konateľov zakladanej s.. (prosím, uveďte počet konateľov zakladanej s.. Zakladateľom s.. bude ………….. (.. prosím, uveďte základné identifikačné údaje o všetkých zakladateľoch s.. , t.. j.. meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, resp.. obchodné meno a sídlo právnickej osoby zakladateľa).. Novozaložená s.. bude mať obchodné meno: ……………….. bude mať.. voľných živností a.. remeselných alebo viazaných živností.. Kontaktný telefón ………….. Objednávky, ktoré nebudú obsahovať identifikačné údaje zakladateľov s.. , nebudú z našej strany akceptované..

  Original link path: /elektronicka-podatelna.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: Elektronické ohlásenie živnosti za 25 €.. Služba zahŕňa:.. poradenstvo pri výbere a formulovaní živnostenských oprávnení.. prípravu všetkých potrebných podkladov pre ohlásenie živnosti.. ľubovoľný počet voľných živností.. vybavenie a prevzatie živnostenského oprávnenia kdekoľvek na území Slovenskej republiky.. Služba nezahŕňa:.. správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia na viazanú alebo remeselnú živnosť (7,50 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť).. registráciu rozšírenia predmetu podnikania do obchodného registra.. Koľko ušetrím s využitím tejto služby?.. kalkulácia vychádza z modelovej situácie, podľa ktorej klient má záujem na ohlásení 10 voľných živností, 2 viazaných živností a 1 remeselnej živnosti.. Ohlásenie živnosti klientom osobne v štandardnej písomnej forme.. Elektronické ohlásenie živnosti s využitím našej služby.. Správne poplatky za 10 voľných živností.. 50 €.. Správne poplatky za 2 viazané živnosti.. 30  ...   živnosť na stiahnutie.. Dokumentácia k ohláseniu živnosti.. Do dvoch pracovných dní vypracujeme a zašleme na Váš email kompletnú dokumentáciu, ktorú podpíšete a zašlete na náš email.. Uhradíte preddavok na základe zálohovej faktúry vo výške 15 €.. Zabezpečíme podanie, vybavenie a prevzatie živnostenského oprávnenia.. Zašleme Vám platobné informácie na úhradu správnych poplatkov za Vami požadované viazané a remeselné živnosti, ktoré uhradíte priamo na účet Štátnej pokladnice.. Odoslanie živnostenských oprávnení.. Po úhrade zostatku našej odmeny 10 € Vám odošleme originál živnostenského oprávnenia v písomnej forme.. Koľko trvá celý proces ohlásenia?.. Ohlásenie živnosti 1-2 dni po doručení dokumentácie z Vašej strany na náš mail.. Vydanie živnostenského listu - max.. 3 pracovné dni.. Doručenie originálu živnostenského listu - cca 1 týždeň.. 2010 Zakladanie a registrácia s..

  Original link path: /elektronicke-ohlasenie-zivnosti.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: Služba zahŕňa kompletné:.. vypracovanie zakladateľskej dokumentácie.. vybavenie živnostenského oprávnenia pre novozaloženú spoločnosť.. registráciu s.. tlač, podpis a overenie zakladateľskej dokumentácie (klient môže požiadať o doručenie vytlačenej zakladateľskej dokumentácie poštou 1.. získanie súhlasu správcu dane pre každého zakladateľa na základe nami pripraveného tlačiva.. zriadenie účtu v banke a zloženie splatených vkladov do základného imania.. Koľko ušetrím s využitím tohto programu?.. kalkulácia vychádza z modelovej situácie -.. 1 spoločník, 1 konateľ,.. 5 živnostenských listov na voľné živnosti.. prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.. PROGRAM ZALOŽENIA S.. FULL SERVIS.. Overenie podpisov (orientačná cena za overenie 1 podpisu: 1,50 €).. 9 €.. 4,5 €.. Poplatky za vydanie piatich živnostenských listov.. Overenie ŽL do obch.. reg.. (orientačná cena za overenie 1 strany: 1,5 €).. 3 €.. Poplatok za zápis s.. o do obch.. 331,50 €.. v cene programu.. Scanovanie dokumentácie každých 15 str.. cca 5 €.. Cena nášho programu.. 285  ...   stiahnutie.. Zakladateľská dokumentácia.. Do dvoch pracovných dní vypracujeme a zašleme na Váš email kompletnú zakladateľskú dokumentáciu, ktorú podpíšete, určené podpisy overíte a zašlete na našu adresu.. Na základe nami pripravených tlačív požiadate svoj daňový úrad o jeho súhlas so založením s.. Vo vybranej banke otvoríte pre s.. účet a zložíte naň vklady do základného imania s.. Uhradíte preddavok na základe zálohovej faktúry vo výške 105 € a sumy správnych poplatkov.. Zabezpečíme podanie, vybavenie a prevzatie živnostenského oprávnenia pre Vašu spoločnosť.. Registrácia s.. Zabezpečíme registráciu Vašej spoločnosti do obchodného registra.. Zašleme Vám platobné informácie na úhradu súdneho poplatku 165,75 €, ktorý uhradíte priamo na účet Štátnej pokladnice.. Po úhrade zostatku našej odmeny 14,25 € Vám odošleme Vašu zakladateľskú dokumentáciu.. Štart Vášho podnikania :-).. Keby bude Vaša spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri?.. Štandardne do 18 dní od prvého kontaktu s nami.. AKO VYBAVIŤ ŽIVNOSTENSKÝ LIST..

  Original link path: /zalozenie-sro-full-service.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: Založenie a.. 980.. € vrátane súdneho poplatku.. + cena za spísanie notárskej zápisnice (cca 250 € pri základnm imaní 25.. 000.. 000 €).. + 7,5 € za každú viazanú alebo remesenú živnosť.. Služba zahŕňa kompletné:.. registráciu Vašej spoločnosti do obchodného registra.. podpísanie notárskej zápisnice o založení a.. u notára zvoleného klientom (kdekoľvek na území SR).. Službu si môžete objednať mailom na info@sroservis.. V objednávke, prosím, uveďte telefonický kontakt na Vás.. Následne Vás budeme kontaktovať telefonicky, príp.. Vám zašleme na vyplnenie kontaktný formulár.. Do troch pracovných dní vypracujeme a zašleme na  ...   vyhotoví notársku zápisnicu o založení a.. Zakladateľskú dokumentáciu zašlete na našu adresu.. Uhradíte preddavok na základe zálohovej faktúry vo výške 475 € a sumy správnych poplatkov.. Zašleme Vám platobné informácie na úhradu súdneho poplatku 414,75 €, ktorý uhradíte priamo na účet Štátnej pokladnice.. Po úhrade zostatku našej odmeny 90,25 € Vám odošleme Vašu zakladateľskú dokumentáciu.. Ak budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov bez zbytočného odkladu a s primeranou starostlivosťou, Vaša nová spoločnosť môže byť zaregistrovaná do 18 dní od prvého kontaktu s nami.. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK..

  Original link path: /zalozenie-as.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: : s nami alebo svojpomocne.. Pre Vašu lepšiu orientáciu v nákladoch s registráciou s.. sme pripravili cenové kalkulácie dvoch obvyklých modelových situácii pre prípad, že si spoločnosť budete registrovaťsami - prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na živnostenskom úrade alebo s využitím našich služieb.. O zabezpečenie registrácie s.. do obchodného registra je možné požiadaťť aj živnostenský úrad.. Pri tomto spôsobe registrácie ste však povinný zaplatiť štandardný súdny poplatok (331,50 €).. Živnostenský úrad od Vás len prevezme zakladateľskú dokumentáciu bez toho, aby bol povinný skontrolovať jej správnosť a bez toho, aby Vám garantoval, že s.. bude do obchodného registra skutočne zapísaná.. S využitím našich služieb  ...   so zohľadnením úhrady ceny našich služieb).. Prvá kalkulácia vychádza z modelovej situácie - 1 spoločník, 1 konateľ, 10 predmetov podnikania - všetko voľné živnosti.. 1 spoločník,.. 1 konateľ,.. 10 predmetov činnosti - všetko voľné živnosti.. NAŠ PROGRAM ZALOŽENIA S.. 4,50 €.. Poplatky za vydanie desiatich predmetov činnosti - všetko voľné živnosti.. (ušetríte 84 €).. Druhá kalkulácia vychádza z modelovej situácie - 2 spoločníci, 2 konatelia, 5 živnostenských listov na voľné živnosti.. 2 spoločníci,.. 2 konatelia,.. 13,50 €.. 378 €.. 88,50 €.. S NAŠIMI SLUŽBAMI ZÍSKATE:.. KOMPLETNÚ VZOROVÚ ZAKLADATEĹSKÚ DOKUMENTÁCIU.. ODBORNÚ POMOC PRI ZALOŽENÍ S.. ZNAČNÚ ÚSPORU SVOJICH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV.. ÚSPORU SVOJHO ČASU..

  Original link path: /porovnanie-nakladov-pri-zalozeni-sro-s-nami-alebo-svojpomocne.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: Základné informácie o s.. Spoločnosť s ručením obmedzeným:.. je právnická osoba, ktorá sa zvyčajne zakladá za účelom podnikania.. môže ju založiť jediný zakladateľ alebo aj viacero zakladateľov, maximálne však 50 fyzických alebo právnických osôb.. povinne vytvára základné imanie, a to najmenej v sume 5 000 €.. môže ju založiť len osoba, ktorá nemá daňové nedoplatky.. Za účelom preukázania tejto skutočnosti je zakladateľ povinný k návrhu predložiť potvrdenie správcu dane.. Správca dane vydá potvrdenie len v prípade, ak súhrn daňových nedoplatkov danej osoby nepresahuje 170 EUR.. Toto obmedzenie sa netýka zahraničných osôb.. Obmedzenia pri založení s.. :.. spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.. fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.. ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.. Vklady spoločníkov:.. môžu byť peňažné aj nepeňažné a v rôznej výške, každý spoločník však musí do základného imania s.. vložiť minimálne vklad v sume 750 €.. jediný spoločník je povinný pred zápisom s.. do obchodného registra splatiť 100% svojho vkladu.. ak spoločnosť založili viaceré osoby, vyžaduje sa, aby každá z nich splatila aspoň 30 % svojho peňažného vkladu; všetci spoločníci musia spolu splatiť aspoň 2500 €.. vklady do základného imania v minimálnej výške (pri jednosobovej s.. v sume 5.. 000 EUR) musia byť vložené na osobitný účet v banke.. Orgány spoločnosti:.. v mene spoločnosti koná jeden alebo viacero konateľov..  ...   do základného imania.. (napr.. spoločník, ktorý vložil do základného imania vklad zodpovedajúci 30% hodnoty základného imania, má zvyčajne 30% hlasov).. v spoločenskej zmluve sa spoločníci môžu dohodnúť aj na inom prerozdelení hlasovacích práv.. každý spoločník má na spoločnosti obchodný podiel, ktorý (ak nie je v spoločenskej zmluve stanovené inak) zodpovedá pomeru jeho vkladu k základnému imaniu spoločnosti.. obchodný podiel je zvyčajne voľne prevoditeľný a dediteľný.. spoločenská zmluva môže prevod alebo prechod obchodného podielu na právneho nástupcu spoločníka vylúčiť.. obchodný podiel jediného spoločníka je vždy dediteľný.. spoločníkom môže byť aj cudzinec, pričom nemusí mať na území SR trvalý pobyt.. Zodpovednosť za záväzky a ručenie:.. spoločnosť s ručením obmedzeným zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom.. spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.. (ak spoločník splatí svoj vklad do základného imania v celom rozsahu, jeho ručenie za záväzky spoločnosti zanikne).. Ďalšie povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným:.. je povinná viesť podvojné účtovníctvo a každoročne schvaľovať účtovnú závierku.. musí mať sídlo na Slovensku, pričom pri registrácii v obchodnom registri je potrebné preukázať súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla v nehnuteľnosti alebo jej časti.. Daň z príjmov, daňová licencia:.. zisk spoločnosti s ručením obmedzeným podľa jej účtovnej závierky podlieha 22% dani z príjmov.. ak takto určená daň z príjmu nedosiahne sumu daňovej licencie (480 eur pre neplatcov DPH, 960 EUR pre platcov DPH), s.. je povinná odviesť daň v sume daňovej licencie.. s.. neplatí daňovú licenciu v roku svojho vzniku.. podiel spoločníka s.. na zisku už dani z príjmov nepodlieha..

  Original link path: /zakladne-informacie-o-sro.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: Základné rozdiely medzi živnosťou a s.. Podnikanie na živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným predstavujú najobľúbenejšie formy podnikania.. Každá z týchto foriem podnikania má svoje výhody aj nevýhody.. Pre Vašu lepšiu orientáciu sme pripravili ich stručné porovnanie.. 1.. ADMINISTRATÍVNA NÁROČNOSŤ.. ŽIVNOSŤ.. S.. Vybavenie živnosti je v zásade jednoduché.. Vyžaduje si však 2 až 3 návštevy živnostenského úradu (miestne príslušného obvodného úradu), správne vypísanie tlačív, úhradu správneho poplatku a priloženie požadovaných príloh.. Ohlásenie je možné vykonať aj elektronicky.. Napr.. ak využijete naše služby alebo ak máte elektronický občiansky preukaz a viete využívať služby ústredného portálu verejnej správy.. zahŕňa tieto kroky:.. * vypracovanie a podpis zakladateľskej dokumentácie.. * vybavenie živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia.. * zriadenie účtu v banke a zloženie splateného základného imania.. * získanie súhlasu správcu dane so založením s.. pre každého zakladateľa - občana SR alebo právnickú osobu so sídlom v SR.. * registráciu v miestne príslušnom obchodnom registri (Okresný súd Bratislava I, Žilina, Trenčín, Prešov, Košice, Nitra, Banská Bystrica, Trnava).. Podmienkou registrácie (okrem úhrady súdneho poplatku) je.. vecná a formálna správnosť zakladateľských dokumentov.. Samozrejme môžete postupovať metódou pokus - omyl.. Môžete tiež využiť naše služby.. VÝSLEDOK POROVNANIA:.. je administratívne náročnejšia.. 2.. FINANČNÁ NÁROČNOSŤ.. Vydanie živnostenského listu je spoplatnené správnymi poplatkami:.. * 5 € za 1 voľnú živnosť.. * 15 € za 1 remeselnú alebo viazanú živnosť.. Pri elektronickom ohlásení.. sa správny poplatok:.. * pri voľnej živnosti neplatí.. * pri remeselnej a viazanej živnosti znižuje o 50% (na 7,5 €).. Náklady registrácie s.. sú viacpoložkové a zahŕňajú:.. * náklady na úradné overenie podpisov.. * obdobné správne poplatky ako pri ohlásení živnosti.. * súdny poplatok za registráciu do obchodného registra (pri listinnom návrhu - 31,50 €, pri elektronickom návrhu 165,75 €).. Práve.. úspora na súdnom a správnom poplatku pri elektronickom podaní.. umožňuje využiť naše služby a tak Vás odbremeniť od väčšiny úkonov spojených s registráciou s.. je finančne náročnejšia.. Využitie našich služieb prináša úsporu nákladov v porovnaní so svojpomocným neelektronickým založením s.. 3.. RUČENIE - ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁVÄZKY.. Živnostník zodpovedá za svoje záväzky.. neobmedzene - celým svojim majetkom.. Záväzky živnostníka môžu byť uspokojované aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).. Obmedzené ručenie spoločníka.. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.. Spoločník s.. však ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.. Ak spoločník svoj vklad do základného imania splatí v celom rozsahu, jeho ručenie za záväzky spoločnosti zanikne.. Ručenie spoločníka v s.. je obmedzené a teda z jeho pohľadu výhodnejšie.. 4.. ODVODY DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE.. Počiatočné oslobodenie od sociálnych odvodov.. Od začatia podnikania do 30.. 6.. nasledujúceho kalendárneho roka živnostník nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne.. Toto oslobodenie trvá, až dokiaľ živnostník za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahne príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu.. Ide o hrubý príjem bez odpočítania  ...   do 30.. druhého kalendárneho roka (napr.. živnostníci, ktorí začnú podnikaťpo 1.. 2014, začnú platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.. 2015 - za predpokladu, že ich príjem z podnikania presiahne stanovenú sumu hrubého príjmu na rok 2014).. V ďalšom období porovnanie výhodnosti platenia, resp.. neplatenia odvodov, závisí od celkových dosahovaných príjmov a pravidelnosti ich vyplácania.. 5.. ODVODY DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE.. Od začatia podnikania je živnostník povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14% (resp.. 7% ak je živnostník osobou so zdravotným postihnutím) z minimálneho vymeriavacieho základu.. Suma minimálneho poistného sa každý rok mení, napr.. pre rok 2014 predstavuje sumu 56,35 €.. Minimálne sumy poistného odporúčame sledovať na webových stránkach príslušných zdravotných poisťovní.. Spoločník a konateľ dosahujúci zo s.. príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti majú status zamestnancov.. Takýto ich príjem (aj keď jeho právnym základom je napr.. mandátna zmluva) podlieha plateniu odvodov na zdravotné poistenie, pričom 4% je strhnuté z ich príjmu a 10% platí zamestnávateľ (s.. Minimálne vymeriavaci základ nie je určený.. Podiel spoločníka s.. na zisku taktiež podlieha zdravotnému 14% odvodu.. Živnostník je povinný platiť odvody na zdravotné poistenie vždy, spoločník a konateľ s.. iba pri vyplatení odmeny alebo pri vyplatení podielu na zisku (výhoda pre s.. DAŇOVÉ VÝDAVKY.. Možnosť uplatnenia 40% paušálnych výdavkov, aj keď v skutočnosti živnostníkovi tieto výdavky nevznikli.. Ak živnostník podniká celý rok, maximálna výška paušálnych výdavkov je 5 040 eur ročne.. Ak podniká iba čas ť roka, paušálne výdavky sú obmedzené mesačným limitom vo výške 420 eur za každý mesiac výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.. Okrem toho si živnostník môže platniť preukázateľné výdavky vo výške zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne.. Ako daňové výdavky možno uplatniť len skutočné výdavky, ktoré vznikli v časovej a vecnej súvislosti s dosahovaním príjmov spoločnosti.. Nie je možné jednoznačne posúdiť.. Závisí od sumy príjmov a výdavkov.. DAŇ Z PRÍJMOV.. * 19% daň z tej časti daňového základu (po odpočítaní paušálnych alebo skutočných výdavkov, zaplatených odvodov, odpočítateľných položiek a pod.. ), ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima.. * 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.. 22% daň zo základu dane (od príjmov sa odpočítajú daňové výdavky).. Zdaňuje sa iba príjem spoločnosti.. Spoločníkov podiel na zisku už zdaneniu nepodlieha.. VÝSLEDOK POROVNANIA:.. Závisí od sumy príjmov a výdavkov.. 8.. ÚČTOVNÍCTVO.. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nie je potrebné viesť účtovníctvo, ale iba evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach.. Pri uplatňovaní skutočných výdavkov je nutné viesť jednoduché účtovníctvo.. Povinnosť vedenia podvojného účtovníctva.. Výhoda pre živnostenské podnikanie.. 9.. DÔVERYHODNOSŤ.. Živnostenské podnikanie je vo verejnosti vnímané ako podnikanie "jedného muža", ktorý nemusí mať žiadne finančné zázemie.. je právnická osoba.. V dôsledku povinnosti vytvárať základné imanie je vnímaná ako zložitejší a rešpektovanejší podnikateľský substrát.. vo verejnosti požíva väčšiu vážnosť (výhoda pre s..

  Original link path: /zivnost-a-sro-zakladne-rozdiely.html
  Open archive

 • Title: ZALOŽENIE S.R.O.
  Descriptive info: Ako vybaviť živnostenský list.. Čo je to živnosť?.. Živnosť je listina, ktorá oprávňuje podnikateľa (napr.. alebo živnostníka) vykonávať zvolenú podnikateľskú činnosť.. Akým spôsobom sa živnosť ohlasuje?.. Do úvahy prichádzajú dva základné spôsoby - elektronicky alebo písomne.. Elektronické ohlásenie živnosti.. S využitím našej služby.. Elektronické ohlásenie živnosti za 25 EUR.. pre Vás zabezpečíme ohlásenie ľubovolného počtu živností na hociktorom živnostenskom úrade v Slovenskej republike.. Ak požadujete ohlásiť len voľné živnosti, suma 25 EUR je pre Vás konečná a neplatíte už žiadne správne poplatky (bez ohlľadu na počet ohlasovaných živností).. Ak požaduje ohlásiť remeselnú alebo viazanú živnosť, namiesto správneho poplatku 15 EUR, platíte pri využití naších služieb len 7,50 EUR.. Viac o Elektronickom ohlásení živnosti.. Elektronické podanie ohlásenia živnosti (a tým aj garancia nulového správneho poplatku za všetky voľné živnosti) je zahrnuté v cene kompletného založenia s.. (za 285 EUR).. Viac o Kompletnom založení s.. Ohlásenie živnosti v písomnej forme.. Pri tomto spôsobe vybavenia živnostenského listu je potrebné vyplniť osobitné tlačivo.. Podpis na tlačive nie je potrebné overovať.. Je vhodné vyhotoviť si kópiu tlačiva, na ktorú živnostenský úrad potvrdí prijatie ohlásenia živnosti.. Živnostenský úrad.. Vydanie živnostenského listu na základe štandardného písomného podania vyžaduje dve osobné návštevy na obvodnom úrade (odbor živnostenského podnikania) miestne príslušnom podľa sídla s.. alebo miesta podnikania živnostníka.. Zoznam obvodných úradov, ich adresy, pracovný čas a iné informácie nájdete na stránke.. ministerstva vnútra.. Podanie ohlásenia živnosti je možné realizovať aj poštou.. Nakoľko však pracovníci úradu pri preberaní ohlásenia priamo skontrolujú jeho správnosť, pri písomnom ohlásení odporúčame osobnú návštevu.. Druhy živností.. Živnosti sa delia na voľné, pri ktorých nie je potrebné preukazovať žiadnu osobitnú spôsobilosť (vzdelanie alebo prax) a na remeselné a viazané, ktoré vyžadujú  ...   poplatkom 5 € za každú voľnú živnosť (pri elektronickom podaní 0 €) a 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť (pri elektronickom podaní 7,5 €).. Správny poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne živnostenského úradu.. Náležitosti ohlásenia.. K riadne a úplne vyplnenému ohláseniu živnosti (tlačivu) je potrebné priložiť:.. zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu s overenými podpismi zakladateľov (len pri obchodných spoločnostiach),.. doklad o zaplatení správneho poplatku odľa počtu a druhu ohlasovaných živností,.. doklady preukazujúce splnenie odbornej spôsobilosti.. K ohláseniu nie je potrebné prikladať výpis z registra trestov (živnostenský úrad si ho zabezpečí sám).. Ak je však do funkcie konateľa alebo zodpovedného zástupcu ustanovená osoba, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu Európskej únie, je potrebné priložiť výpis z registra trestov tejto osoby z krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiaco.. v.. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.. Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.. Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky zákonom vyžadované náležitosti, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti (a výpisy z registra trestov, ktoré si zabezpečuje živnostenský úrad) boli doručené.. Kedy môže podnikateľ začať podnikať?.. Novozaloženej spoločnosť vznikne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť až zápisom (registráciou) do obchodného registra.. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí podať najneskôr do 90 dní od doručenia živnostenského oprávnenia.. Existujúcej s.. a fyzickej osobe vznikne podnikateľské oprávnenie dňom ohlásenia (ak v ohlásení neurčí neskorší dátum začatia podnikateľskej činnosti)..

  Original link path: /ako-vybavit-zivnostensky-list.html
  Open archive •  


  Archived pages: 15